Dataskydd (GDPR) & Personuppgiftspolicy

Här informerar Microskalp (Scalp Clinic Sweden E.F.) om hur dina personuppgifter behandlas.

Den 25/5/18 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersatte då den gamla
personuppgiftslagen (PuL).

Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund hos Microskalp (Scalp Clinic Sweden E.F.) om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Scalp Clinic Sweden E.F

Åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig samt vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Scalp Clinic Sweden E.F. är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Vi använder oss bl.a. SSL kryptering för att skydda trafiken mellan dig och oss.

Vilka personuppgifter samlar Scalp Clinic Sweden in och i vilket syfte?

På hemsidan www.microskalp.se finns ett kontaktformulär samt ett nyhetsbrev där du som besökare har möjligt att registrera dig. Uppgifter som efterfrågas enligt kontaktformuläret samt nyhetsbrevet samt korrespondensen mellan Scalp Clinic Sweden E.F. och dig kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster med ändamål för just din behandling.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss.

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den efterfrågade tjänsten samt kunna:

• Kunna kommunicera med dig
• Upprätta och underhålla din journal hos oss
• Administrera din betalning av tjänsterna
• Administrera dina ärenden hos oss
• Leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
• Genomföra marknadsundersökningar
• Komma i kontakt med dig och skicka information gällande din bokning samt behandling hos oss.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Namn: För och- efternamn samlar vi in för att kunna upprätthålla en korrespondens, upprätthålla hålla en journal/behandlingsplan samt att du ska kunna identifiera dig vid ärenden gällande just din behandling hos Scalp Clinic Sweden E.F.

E-post: E-postadress samlar vi in för att kontakta dig rörande din bokning samt behandling om du begär att bli kontakt via e-post.

Telefonnummer: Telefonnummer samlar vi in för att kunna kontakta dig vid ärenden som rör DIN bokning samt ärenden gällande våra tjänster i anknytning till just DIN behandling.

Personnummer: Efterfrågas ej på hemsidan, varken vid registrering av nyhetsbrev eller via kontaktformuläret. Vid bokad samt bekräftad behandling efterfrågas personnummer för att upprätta en behandlingsplan, kunna skapa en journal, erbjuda dig säkra och personliga betalningsalternativ (faktura, delbetalning). Vi tar även ditt personnummer för framtida ärenden som är direkt kopplade till garantin gällande din behandling.

Bilder: I kontaktformuläret finns möjligheten att ladda upp bilder inför en konsultation för att underlätta samt förbereda inför din behandling. När du laddar upp dessa bilder samtycker du till dessa villkor för tjänsten som utförs. Du kan när som helst begära att dessa tas bort från vårt system. Bilderna raderas per automatik om någon behandling ej ska utföras, det gäller även övriga uppgifter. Mer information om hur du kan begära att bilder/information tas bort finns nedan i detta dokument.

Vidare upprättas ett skriftligt dokument om möjligt (i annat fall muntligt) mellan parterna Scalp Clinic Sweden E.F. och kunden före behandlingen, där man kan komma och fråga kunden om publicering av före/efter bilder på kunden som publiceras Sociala medier (Facebook, Instagram samt Twitter) i marknadsföringssyfte (lämnas dock aldrig till tredje part). Kunden har när som helst rätt att begära att få dessa borttagna/raderade delvis eller i sin helhet. Mer om hur man går tillväga för att få bilder raderade finns skrivet längre ner i detta dokument.

Hur länge lagrar ni mina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med din behandling och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer enligt lagstiftningen.

Hur lagrar ni mina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter i en säker och krypterad databas där endast Scalp Clinic Sweden E.F. kan ta del av dina personuppgifter.

Utlämning av uppgifter
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående eller tredje part annat än i de fall då det finns en särskild överenskommelse mellan Scalp Clinic Sweden E.F. och dig. Vi kommer inte heller lämna ut dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till
myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter om det finns ett myndighetsbeslut som vi enligt lag är skyldiga att följa.

Jag vill ta del av informationen ni har om mig samt kunna begära att dessa raderas.
Du äger rätt att helt kostnadsfritt begära information från Scalp Clinic Sweden E.F. om personuppgifter som rör dig. Scalp Clinic Sweden E.F kommer på din begäran eller på eget initativ rätta felaktiga uppgifter samt begränsa användningen av dessa. Du kan även begära att få dina uppgifter raderade, delvist eller i sin helhet. Du är även rätt att begära att dina uppgifter inte används i ändamål för direktmarknadsföring. Du är har rätt ta del av dina personuppgifter skriftligen om så önskas.
För att ta del av dina uppgifter, rätta eller radera dessa vänligen kontakta dataskyddsansvarig:

Kontaktuppgifter för ändring & radering av personuppgifter

E-post: info@microskalp.se
Tel: (+46) 728 307 308
Besöksadress:
Microskalp
Näsbydalsvägen 16
183 37 Täby